Featured

Slavishe steden van Nederland

sg1Toen ik met plezier de nederlandse taal ging bestuderen, was ik geschokt dat de nederlandse en de russiesche taal de zelfde kern hebben en dat nederlanders honderden jaren geleden, de zelfede taal spraken als wij, Slaven.

De hele serie filmen "Nederlanders - zij Ivanen die hun voorouders zijn vergeten" kun je vinden op mijn youtube kanaal «Olga Rotterdam Правдивая История».

De vraag die je jezelf gelijk steld: Als oude Hollanders vroegers in he Oud-Slavishe praatten of in een dialect, dan moesten ze deze gebieden ook bewonen. Dus moest er ook iets van hen achterblijven in de plaats- en rivier- namen. En ik dacht dat ik het beste kon beginnen met de plaatsnamen. Ik kon niet geloven hoeveel bijzondere ontdekkingen ik had gemaakt op de eerste etappe van mijn onderzoek!!!

Wat me opviel dat er veel plaatsnamen in Duitsland zijn die duidelijk een Slavische achtergrond hebben. Het is bekend - daar woonden Slavische stammen. In de 19 eeuw vond een Tsjechische wetenschapper A. V. Shember ongeveer 1.000 Slavische namen van rivieren, bergen, dalen en plaatsen op de kaart van moderne Oostenrijk. Zijn werk "Westerse Slaven in de oudheid."(czech.Západní Slované v pravěku; 1860) gewijd aan het bewijzen dat de Slaven inheems waren, woonden hier altijd en niet van buitenaf naar west europa gekomen.

Toen ik de westerse (Nederlandse) toponiemen van 'Europa' bestudeerde raakte ik overtuigd van de stelling van alternatieve historici: de rivier Elba was altijd de rivier die door het midden van de Slavische gebieden stroomde. Met andere woorden - Elba was de middelrivier van Slavische landen. Nu geef ik jullie onweerlegbare bewijzen dat er in Nederland vroeger Slaven woonden.

sg2

Elba river

Ik begon mijn onderzoek met de stad 'Utrecht'. Tot mijn verbazing… Ik begon gelijk met het juiste. Ga er maar voor klaar zitten..

Utrecht - de vierde grootste plaats in Nederland.

sg3

Wat zeggen de Nederlanders over de oorsprong van de naam van de stad? Het woord "Trecht" komt naar verluidt uit het Romeinse (Latijnse) “Traiectum”, wat op zijn beurt "kruising" of "kruispunt" betekent.

Er wordt aangenomen dat de stad is ontstaan ​​op de plaats van een Romeins fort rond de jaren 50 van onze jaartelling. Het was een uiterst handig strategisch punt in het midden van de Nederlandse landen, in het midden van de loop van de diepe, brede rivier de Rijn. De Latijnen besloten zich in het algemeen te beschermen tegen de (zogenoemde) "barbaren" aan de Rijn en bouwden een krachtige grenslijn langs de rivier. Tegelijkertijd vielen ze de grensgebieden van vrije stammen voortdurend aan en veroverden ze. Romeinen hadden de doel zogenaamde "barbaren" niet toelieten in de van hen veroverde gebieden. Met bloed, dwang en met de bouw van versterkte kastellen stormden ze achter hen 'verworven' door oorlogen, geweld en roof van het land.

Vanaf hier - verdubbelen onze aandacht aub! Archeologen hebben vastgesteld dat er al lang voor de komst van de Romeinen, 1800 jaar voor onze jaartelling, een nederzetting op de locatie Utrecht bestond. Er werd een prachtig artefact uit de bronstijd gevonden - een item dat lijkt op een zwaardblad en genaamd Zwaard van Jutphaas.

sg4

Er zijn er trouwens maar liefst zes - in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië - en ze zijn allemaal identiek! Het "zwaard" dateert van 1800 - 1500 vóór de geboorte van Christus, toen Rome nog niet eens naar de wereldgeschiedenis rook. Toen Rome niet eens in de buurt was van de kaart van Italië… Maar in Utrecht (en in heel West-Europa!) woonde er een zeer georganiseerde, zeer gecultiveerde bevolking!

En hier, ondanks het feit dat alle informatie over de Slaven op het grondgebied van de West-Europese landen genadeloos werd vernietigd en stilgehouden, bereikt de informatie ons dat de stad Utrecht ooit een andere naam had. Namelijk Wiltenburg - de stad van de Wilten/Wileten. Alle Nederlandse onderzoekers zijn het erover eens dat de Wilten/Wileten - de Slavische stammen waren, maar dan begint de verwarring met concepten, data en evenementen.


Er zijn aanwijzingen van het aantal auteurs beweren dat deze stad vóór Utrecht - Wiltenburg heette! Ik zal me concentreren op drie van de meest interessante, naar mijn mening, bewijzen:

Van de overgebleven kronieken werd de oudste vermelding van de naam Wiltenburg, of liever Uiltaburg (waar "U" eerder werd gelezen als de letter "V"), rond 730 genoemd door de Angelsaksische monnik Beda. Hij zei dat dit een heel beroemd fort is en het is van Wilten - Willet.

Melis Stoke (13-eeuwse Nederlandse schrijver) schreef rond 1300 op zijn werkstuk:

«Rijmkroniek van Holland» de volgende: "tlant beneden Nimaghen wilen Nederzassen hiet"; "wreet volc ende sterc" woonde hier en hun hoofdstad heette Wiltenborch.” (De bron: Wikipedie met woord «Wiltenburg (Utrecht)»).

sg5

Hier verder nog van Frans van Mieris uit zijn “Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien: behelzende de outheden en gestichten van Vriesland tusschen 't Vlie en de Lawers, waar agter, by wijze van een nabericht, gevoegt in een beknopte historie van Vriesland, tot onze tijden toe, van Groeningen, en Groeningerland, als mede van het land van Drent” uit jaar 1726:

“Wilten en Slaven zich eertyds aan den Rhynkant neergezet een den naam aan Wiltenburg gegeeven hebben, aen-genomen en voor goede munt te boek geslagen hebbe».

sg6

Een interessante legende is gebleven in de Friese sagen: Koning Radbod (Redbald = Koning Redbald-variant) beloofde aan Odin een nog betere stad te bouwen dan Wiltenburg. En hij noemde dit stad - Wartna ... (Bron: Friesche sagen van Theun de Vries in 1925 en Friese sagen & Terugkeer van Theun de Vries in 2000.)

Als referentie: In het Pools en Zuid-Russisch het woord "warta" betekent "bewaker". In het oude Russisch 'va՜ riti' - betekende 'beschermen' en “ontmoeten'.

Laten we een vette rode markering op deze plaats achterlaten (op het woord warta / wartna) - we komen er hieronder op terug!

Slaavenburg

Een paar woorden over de Wilten. De Wilten zijn het zelfde als Wileten, het zijn de Viniden, het zijn de Veneten en ook de Wenden - zijn de Slavische stammen - takken van dezelfde stamfamilie, die levden van de Atlantische Oceaan tot aan de Scythische landen. Dit wordt aangegeven, naast Caesar en een aantal andere oude schrijvers: Prokopius, Tacitus, Fredegarii, Cluverius.

Hier is een stukje uit “Batavia sacra.” van H. F. van Heussen, 1716 waar zwart op wit staat: “De Wilten, een zeker volk onder de Slaven…”.

sg21

En dit schrijft historicus Jan Wagenaar over de Wilten in zijn wereldwijde werk:

«Vaderlandsche historie. Deel 1» (1749):

«Onder deeze West-Gothen, bevonden zig ook eenige andere volkeren, als Herulen, Sclaaven, Veneten, of Veneden, of Wilten en diergelyken meer. Immers eenige Kronykschryvers verzekeren, dat de stad Vlaardingen eertyds den naam van Slaavenburg, waarschynlyk naar de hier te land woonende Sclaaven, gedraagen heeft. Anderen verhaalen, dat de Sclaaven of Wilten gantsch Holland gewonnen hebben».

sg7

«Vaderlandsche historie. Deel 1» (1749), Jan Wagenaar

Dit is zoooo cool! Uit deze passage volgt dat er in Nederland nog een Slavische stad was! De moderne stad Vlaardingen (prov. Zuid-Holland) heette ooit Slaavenburg! Slavische stad! Jan Wagenaar ontkent niet dat Slavische stammen op deze landen woonden!

Maar dat is nog niet alles, we lezen het werk van Jan Wagenaar verder:

«Ook leest men, in schriften der tiende eeuwe, van eene vermaarde Koopstad aan den mond der Maaze, zo 't schynt, naar deeze Wilten, Witlam genaamd. Misschien hebben de Wiltsveenen, in Rynland, ook hunnen naam naar dit volk bekomen»

U kunt dus versteld staan! Er was niet alleen een stad ... maar er was ook de beroemde handelsstad Wilt - Wilten aan de monding van de Maas !!!! Maar dat is niet alles! We lezen verder:

"Misschien (stad) Wiltsveenen in Rijnland (land aan de Rijn), geeft ook de naam van dit volk aan.»

Welnu, waar zijn twee Slavische namen - er zijn er drie; waar drie - er zijn er zes! Als de auteur van dit historische werk, Jan Wagenaar, verwijzend naar andere, meer vroegere auteurs en kronieken, ons toestaat te zeggen dat deze gebieden (tenminste bij de West-Goten) werden bezet door Slavische stammen, dan beval God zelf ons om verder te zoeken naar Slavische wortels in de toponiemen van Nederlandse steden …

En hier is wat ik heb gevonden over de glorieuze Nederlandse stad Slavenburg!

«Doorts willen de liefhebbers dat dit het oude Vlaardingen is / dat om ende bp de 500 jaaren geleden door ’t zeewater vergaan is. Dit oud Vlaardingen eertijts gestigt door den keizer Cloudius, digt bp een kasteel genaamt Slavenburg; dit laatste is/ 300 men wtl/ 900 jaren voor Christi geboorte van de reuzen gebouwt / ten tijde doe Samuel regter in Izrael was. Voorts wil men dat dit Slavenburg tegenwoordig ’t kasteel van Oostvorn (?) is / en dat den Bailliuw (of Sailliuw of Satlliuw of Batliuw) van ’t land Voorn onder de poort van dit kasteel / na ouder gewoonte / nu nog moet bevestigt werden.»

sg8

“Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in 3 boeken”. Door Geraard van Spaan. De tweede druk. Te Rotterdam, 1713.

Uit dit stuk - een echo uit een ver verleden - is het volgende belangrijk voor ons:

1. De stad van de Slaven (Slavenburg) werd 900 jaar voor Christus gebouwd .. Rome is nog steeds niet in zicht ....

2. De stad is gebouwd door de reuzen (van de reuzen)! Geweldige verfijning!

3. De naam die is lang geleden aan de nederzetting gegeven en deze naam is Slavenburg - de stad van de Slaven als Sclaaven. Niet de stad van de slaven, als zelfbenaming, maar de stad van de slaven – als glorieus volk. In het Russisch “slava” betekent “gloria”.

4. In het Nederlandse boek van 1713 wordt de letter "a" gebruikt in de naam van de stad, maar niet "o" - SlAvenburg (in de vroege bron is er een variant met twee "aa" - Slaavenburg - die aangeeft dat de naam is overgenomen van het woord Sclaaven), dat is indirect geeft aan dat er naast de Sloven ook Slaven bestonden. Maar dit laatste is een onderwerp voor een andere studie.

5. Het laatste dat voor ons interessant kan zijn uit het boek van Geraard van Spaan is dat de stad 500 jaar geleden - dus rond 1213 - werd verwoest en weggespoeld door een vreselijke overstroming. Waarschijnlijk werd het vanaf die tijd, ondanks de wens van enthousiastelingen om de stad onder haar oude naam terug te brengen en de nederzetting te herbouwen, Vlaardingen genoemd. Dus, zo stil, ondanks protesten, werd de Slavische naam van de stad in de 13e eeuw (na de overstroming) vernietigd en vergeten ... Trouwens, de eerste nederzettingen op het grondgebied van Vlaardingen behoren toot 5900 jaar geleden.

Interessant is dat de afstand van Wiltenburg tot Slavenburg, naar Nederlandse maatstaven, niet dichtbij is. Maar in werkelijkheid is het grappig. Van Utrecht naar Vlaardingen 71 km. Het is 14 uur te voet of 4 uur op een fiets - ijzerpaard. Dat wil zeggen, twee Slavische stammen: Slaven en Wileten woonden dicht bij elkaar - ongeveer 4 uur op een paard ...

Wij gaan verder! Hoe zit het met de glorieuze Koopmansstad aan de monding van de Maas, genoemd naar Wilten of Witlam, die nog steeds te lezen was in de bronnen van de 10e eeuw?

Wilten

Er wordt aangenomen dat onder de Romeinen (2-3 eeuw) de monding van de Maas er anders uitzag. Tegenwoordig is dit gebied een delta gevormd door de samenvloeiing van de Rijn en de Maas. Het resultaat hiervan is de vorming van vele eilanden, takken en nog meer takken, evenals kanalen die een enkele stroom vormen, die van naam kan veranderen. Tweeduizend jaar geleden hadden de rivieren Rijn (Oude Rijn) en de Maas elk hun eigen mond. Bovendien was de monding van de Maas breed en diep, waardoor het een handige plek was voor de haven (zie figuur) en een voor grote handelsstad.

sg9

sg10

sg11

Er wordt aangenomen dat de Romeinen dit gebied (monding van de Maas) Helinium noemden en het ooit in documenten in de volgende context noemden: Plinius schrijft in zijn Naturalis Historia: 'Helinium en Flevum - waartussen de eilanden van de Bataven liggen.' Wauw! Ik weet niet in hoeverre de gereconstrueerde kaart van de monding van de Maas-rivier uit de 2e eeuw aannemelijk is (zie hieronder) ... Er is een zekere puinhoop met het aantal rivieren en beken in dit gebied aan het begin van de tijdperken ... Maar! Van Jan Wagenaar en Geraard van Spaan weten we al dat er aan de monding van de rivier een Slavische stad was genoemd naar Wilten of Witlam. Hieruit volgt dat de Bataven die in dezelfde gebieden woonden, zelfs tijdens de Romeinse invasie, zouden kunnen zijn: goede buren, opvolgers, familieleden van de stichters van de stad, of zij waren zichzelf. De Batavs, van wie de Nederlanders hun afstamming afstammen, leefden op het land waar de Slavische stad Wilten / Witlam in de oudheid stond.

Dit is interresant:

Het feit dat de Veneten - Veneden de grote en goed versterkte steden aan de kust van de Atlantische Oceaan hadden, wordt getuigd door de Romeinse tiran Caesar. De Veneten versterkten, ter voorbereiding op de oorlog met de Romeinen, de steden, brachten voedsel erin en trokken zoveel mogelijk schepen naar één plaats (bij Morbian Bay). Ook, voor gezamenlijke oorlogvoering, gingen ze een alliantie aan met andere stammen van dit gebied.

De steden van Veneten-Wilten bevonden zich meestal aan het einde van het spit of aan de kaap, waardoor de verovering van de stad Caesar niet het gewenste resultaat opleverde, omdat de Veneten-Wilten tijdens het beleg op schepen vluchtten. Daarom besloot Caesar, nadat hij in de zomer verschillende steden had ingenomen, op zijn vloot te wachten. Deze strijd maakte een einde aan de oorlog tegen de Veneten-Veneden-Wilten. De overlevenden gaven zich over aan Caesar. Hij toonde hun echter geen genade. Leiders werden geëxecuteerd, de rest werd als slaaf verkocht. In Rusland word gezegd: “Waar Rome is – is er rook” .....

Wat heb ik nog meer geleerd over de stad Wilten / Witlam aan de monding van de Maas? Laten we eens kijken naar het boek van Jan Smith, uitgave 1824, over oude steden en de eerste bevolking in de vroege geschiedenis van Zuid-Holland.

sg12

sg13

J.A.M. Smits “Verhandeling over den alouden staat, de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van Zuid-Holland, en de opkomst van eenige der eerste steden van dat gewest en deszelfs omstreken in het gemeen, en van de stad Dordrecht” , 1824, Dordrecht.

Hij schrijft de volgende:

«… en eindelijk Witlam of Wiltland, eene stad aan de Oostduinen van het eiland Goederede, naderhand in anno 837 door de Deenen verwoest».

Goederede is tegenwoordig een stad met 2.000 inwoners, gelegen in een rivierdelta op het gelijknamige eiland Goeree (voorheen Westforn: oude benaming: Westvoorn.) In de provincie Zuid-Holland. Er kan worden gezegd dat de geschatte locatie van de stad Witlam een beetje duidelijk is, maar er is zelfs geen hint van de stad zelf. Het lijkt erop dat er een Romeins fort was (wie zou eraan twijfelen! ...). Vervolgens werd deze stad, die onder pauselijk-katholieke invloed viel, verwoest door de Denen (Noormannen) in jaar 837. De Noormannen die Rome haatten. En later, na een nieuwe overstroming, verdween de stad uiteindelijk onder de aanval van de golven van de Noordzee. En zijn geheugen werd gewist door ondankbare nakomelingen.

Hoe weet het dat de stad is overstroomd? Deze informatie heb ik gekregen van tijdschrift “De Gid”s. Jaargang 23 (1859): artikel «Eenige aanteekeningen op de middeleeuwsche geschiedenis des vaderlands.»

sg14

sg16

We zijn geïnteresseerd in de volgende zin:

«en van Wiltlam of Witlam (eene thans door het water verzwolgen stad aan de Maas) zijn de eenige bewijzen voor de bewering dat eerstgenoemd volk hier zijn verblijf zou hebben gehad».

Het is ook belangrijk, maar in hetzelfde tijdschrift “De Gids” uit 1859 staat dat uit de oude kronieken en bronnen bekend is aan een ander Slavisch volk of stam die op het grondgebied van Nederland woont. We hebben het over Warna - Warnen of Warners.

Informatie: Warnen (Duits: Warnower) is een West-Slavische stam die deel uitmaakte van de Bodrich-unie. De stam woonde langs de oevers van de Warnow-rivier in Mecklenburg. Er zijn suggesties dat de naam van de rivier van Slavische oorsprong is en "Kraai" betekent. (Wikipedia).

We gaan naar het dagboek “DE Gids” uit 1859. :

«Bij nader onderzoek blijkt het dat het bestaan der Warnen of Warners hier te lande alléén wordt afgeleid uit de namen der dorpen Warmond en Warnsveld en uit het verhaal van Procopius».

En verder:

«dat Procopius het goed weten kon, want hij getuigt het: Ῥῆνος Οὐάϱνους τε διοϱίζ∊ι καὶ Φράγγους; zij woonden dus digt genoeg bij elkaâr die Warnen en Franken, dat de laatsten weten konden wat de eersten deden».

sg16

Het bovenstaande uittreksel uit Procopius geeft aan dat de Slavische stammen, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ver buiten de grenzen van de 'oorspronkelijke' Slavische landen leefden (meer correct, landen - door de historici aan hen toegewezen). Ze waren buren met Franken. Ze woonden tot aan de oevers van de Atlantische Oceaan.

De dorpen Warmond en Warnsveld bestaan ​​nog steeds: de eerste in de provincie Zuid Holland is, de tweede in de provincie Gelderland. Maar wat is kenmerkend!, - in moderne bronnen is er geen woord over de Warnen en over Slavische oorsprong van deze woonplaatsen, maar er is een heleboel informatie over Romeinse veroveraars.

Herinner je je nog die dikke rode lijn die we bij de Friese sage onderstrepen hebben? ... Ja. Over de nieuwe stad gewijd aan Odin in de plaats van verwoeste door vijanden Wiltenburg. Weet je nog hoe deze stad werd genoemd? Wartna! Warta = is bewaker, beschermer. Misschien kwamen in de naam van de slavishe Warna-stam twee concepten samen: kraaien en bewakers?

Wij gaan verder naar Johannes-Pieter Arend «Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tyden tot op heden», Volume 1, 1840

Hij schrijft:

«De Wernen of Warnen zoekt men aan den middel uitloop van den Rijn; in het dorp Warmond schijnt hun naam bewaard».

En nog verder van Arend:

«De Sclaven en Veneten of Wilten hadden zich in Zuid-Holland en Utrecht gevestigd. Slavenburg, Wiltenburg en misschien Witlam, aan de mond der Maas, hebben de naam dezer volken nog langen tijd in Nederland bewaard».

sg17

sg18

Alles valt langzaam op zijn plaats.

Wiltsveenen

Laten we zich terug keren naar «Vaderlandsche historie. Deel 1» (1749), Jan Wagenaar. Hij noemt nog een Slavische nederzetting:

«Misschien hebben de Wiltsveenen, in Rynland, ook hunnen naam naar dit volk bekomen».

sg19

Laten we eerst eens kijken wat Rijnland is. Rijnland in Nederlandse zin is het gebied dat ligt rond (langs) de Oude Rijn (de oude loop van de Rijn), van de Noordzee tot Utrecht, voornamelijk in de provincie Zuid-Holland. Dit is met andere woorden het hele centrale deel van Nederland. Op deze landen woonden de stam of stammen van de Wilten - Veneten. Van de stad Wiltsveenen is er helaas maar een naam. Het wordt van de aardbodem weggevaagd en weggevaagd uit de herinnering van de afstammelingen.

Hier zal ik nog een fragment geven uit Gerard Van Loon «Beschryving der aloude regeeringwyze van Holland», Volumes 1-2, By Pieter vander Eyk, 1744):

«Een andere gedeelte deezer Sclaaven, onder den bijzonderen naam van Veneten, Viten of Wilten bekend, geloof ik, dat zich in en omtrent de daarom genaamde Wiltsveenen …. Zijnde Wilten hunne woonsteden hadden…»

sg17

Gerard Van Loon «Beschryving der aloude regeeringwyze van Holland», Volumes 1-2, By Pieter vander Eyk, 1744

Zo was Wiltsveenen, ooit gelegen aan de Rijn, een Slavische stad ook.

!!!!!

Laten we conclusies trekken en accenten opzetten.

Uit bovenstaande Nederlandse bronnen blijkt dat op het grondgebied van Nederland ten minste vijf stammen van de Slavische familie woonden: de Wilten / Wileten, Weneten, Vita, Sclaava (zij zijn ook Slaven), Warnen. Betrouwbaar bekend over de zes nederzettingen gesticht door de Slaven op het grondgebied van het moderne Holland. Dit zijn: Wiltenburg - de moderne stad Utrecht, de stad Wilten of Witlam aan de monding van de Maas, Slaven of Sclaavenburg - modern Vlaardingen, Wiltsveenen in Rheinland (landt aan de Rijn ), de dorpen Warmond (Warmond) en Warnsveld (Warnsveld). En waarscheinlijk is de mythische stad van de Friese sage Wartna ...

Slavische stammen kwamen naar deze landen, volgens sommige bronnen, samen met de Goten. Maar, opgericht in 900 voor Christus de stad Slavenburg (nu Vlaardingen), geeft aan dat de Slaven woonden hier heel, heel lang geleden. Daarover zeggen ook de archeologische opgravingen van de grafheuvels in de provincie Drent en DNA onderzoeken van de lokale bevolking. Met de Goten kwamen de Slaven bevrijders! Bevrijders van de Romeinse overheersing en terreur. Met hun kwam de volgende golf van de kolonisten.

Bovendien, de Slaven vestigden zich zeer goed aan de hoofdweg van het geografische grondgebied – breed en full-stromende rivier de Rijn. Belangrijkste handel met continentaal Europa was gaan door hun handen en eindigde in de Delta van de rivieren Rijn en Maas, in de prachtige marktstad Wiltam waarvan de Schippen vaarten verder naar het Noorden of naar Groot-Brittannië. Dus, we telden zes nederzettingen en Nederland, die volgens oude Kronieken, had Slavishe namen en de oorsprong. Dat is de reden waarom de Romeinen waren zo belangrijk om vast te leggen en houden grondgebied langs de Rijn. Precies langs de rivier de "democraten" van de slaven-stat hebben de grens gesticht om de scheiding te maken tussen de Slaven die ze hadden bezet en de vrije Slaven (die ze “Germanen” hebben genoemd).

Afwerking van een werkstuk wil ik een fragment presenteren uit het boek van Anglo-Saksische historicus van het begin van de 20e eeuw (gepubliceerd in 1906), Thomas William, "de Oorsprong van de Anglo-Saksische volk."

«Etnologische gegevens over de huidige bewoners van deze gebieden (in de buurt van Utrecht en in andere delen van het dal van de Rijn), en behouden een aantal van hun oude namen, bevestigt het de mening van de vroege kroniekschrijvers over de immigratie van de Slaven naar de regio waar Nederland nu is gevestigd».

( Bron: Thomas William wal, "de Oorsprong van de Anglo-Saksische volk." Vertaling B. Nowickii, 2015):

Nawoord

Waarom lijkt het mij dat deze informatie interessant kan zijn voor de Nederlandse mensen? Ten eerste verbergt de officiële Nederlandse geschiedwetenschap opzettelijk belangrijke stukken uit het verleden van de Nederlandse landen. Anders zou de geschiedenis van dit land opnieuw moeten worden herschreven.

En de tweede, denk ik, dat het voor Nederlanders belangrijk zou zijn om erachter te komen dat ze (zo niet alle, dan wel de meeste) tot een grote, machtige, glorieuze Slavenstam behoren. Ze behoren tot een grote familie van Slaven, die altijd respecteren de tradities van hun voorouders en staan ​​altijd voor goed, licht en vrede. En… Als je dit artikel tot het einde heeft afgelezen, heeft je misschien nog steeds deze Russische geest van vrijheid en een druppeltje van Slavische bloed...

Olga Rotterdam-Semenova

 

Slavische steden in Nederland; - bewijs van oude bronnen!

Donate

Door ons te helpen, helpt u uzelf en anderen. Overweeg om onze inspanningen te steunen om boeken te vertalen en de site te onderhouden.